PROJECT UPDATE

JUNE 2019

CONSTRUCTION PROGRESS

70.93

Construction Summary สรุปผลการก่อสร้างทั้งหมดงาน

100

Pilling works งานเสาเข็ม

26.66

Electrical works ระบบไฟฟ้า

37.85

Air system works งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

39.10

Sanitary & Fire protection works ระบบไฟฟ้า

43.07

Architectural works งานสถาปัตยกรรม

83.29

Structural works งานโครงสร้าง

2.98

Aluminium door & Windows งานอลูมิเนียมและกระจก